MELAMINA
Bandeja melamina
816D8C520DC27CA00DCADD4CBAB152CC